Can I customize the Black & White Lokai sizes?

The Black & White Lokai are sold in a pair, so only one size can be chosen for both Lokai.